Endo Seishiro :  Vidéos d'Aikido

Endo - 54th All Japan Aikido Demonstration 2016
Shomen-uchi. Disrupt balance. (Finland 2010) Endo
Endo Seishiro Shihan - 49th All Japan Aikido 2011
Seichiro Endo Sensei