Laurent Huyghe :  Vidéos d'Aikido

Kenjutsu Kashima
Kenjutsu Huyghe Laurent - Alonzo Fructuoso
shomen uchi irimi nage
jo tai jo
Tanto dori
ikkyo forme kesa giri
Page 1 / 2 Page suivante