Luc Sanselme :  Vidéos d'Aikido | Page 2

Déplacements simples: exercices 1/2
Déplacements simples: les basiques
Déplacements basiques en Suwari waza
Tanto dori Yokomen Uchi
Tanto dori Shomen Uchi