Mitsuru Sobue :  Vidéos d'Aikido

Sobue Mitsuru Shihan 7th Dan in Seishin-kan 2006
Sobue Mitsuru Shihan 7th Dan in Bordeaux 2008
Mitsuru Sobue Shihan 7th Dan in Paris 2009
Mitsuru Sobue Shihan 7th Dan in Samara 2009