Mitsuteru Ueshiba :  Vidéos d'Aikido

Ueshiba Mitsuteru - 50th All Japan Aikido (2012)
Ueshiba Mitsuteru - 49th All Japan Aikido (2011)