Sadek Khettab :  Vidéos d'Aikido

Sadek Khettab sensei_Joy vs Bokken
Sadek Khettab sensei_Wroclaw_Pologne