Tomio Ishimoto :  Vidéos d'Aikido

aikido demo 1 ISHIMOTO Tomio Shihan 8 dan aikikai