Yoshida Koji :  Vidéos d'Aikido

Nishio-style Aikido demonstration - Koji Yoshida
aikido and iaido demonstration by Koji Yoshida